Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou osobní údaje

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Mezi osobní údaje tedy spaadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2016 Sb., o ochraně osobních údajů (“zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR“).

 

 

Co je zpracování osobních údajů

 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromaždování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, , výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Komu udělujete svůj souhlas

 

Tereza Bártová Klementová, Klatovská 3, Brno 60200 IČ 71948627 fyzická osoba pořádající kurzy tance a jiné taneční akce.

 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

 

  1. Osobní údaje zákazníků za účelem naplnění kupní smlouvy a náležitostí z ní plynoucích v rozsahu:

– jméno, příjmení, email, telefonní číslo, účetní a platební údaje, IČO, DIČ

– tyto údaje zpracováváme po dobu trvání kupní smlouvy a povinností daných zákonem

 

  1. Osobní údaje poskytnuté při registraci osob, které se registrují na kurz, seminář, jinou taneční akci či projevili zájem o odběr e-mailů, informací o připravovaných a proběhlých tanečních akcích.

– jméno, příjmení, email, telefonní číslo

– souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu v případě odebírání newsletteru (se kterým jste předtím dali souhlas) přímo v posledním newsletteru, nebo v jakémkoliv případě přímo na emailu: sheyla@sheylaorient.com

– tyto údaje zpracováváme po dobu provozování webových stránek www.sheylaorient.com

  1. Fotografie z akcí, kterých se účastníte

Vaše osobní údaje v podobě fotografií v rámci dokumentace akce si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Vaše práva

 

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

 

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, kompletní výmaz těchto údajů.

 

 

Zabezpečení dat

 

S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech.

 

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

 

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona. Osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně. K údajům mají přístup naši spolupracovníci, a to uživatelská podpora webu a účetní, která zpracovává faktury.

 

Cookies

Přečtete si zde.

 

Závěrečná ustanovení

 

Registrací na webové stránky vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměna se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl/a o zpracování Vašich osobních údajů řádně poučena a informována.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a Vy souhlasíte s tímto oprávněním.

 

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni Vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout a uložit v elektronické podobě.

 

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15.5.2020

Tereza Bártová Klementová
Klatovská 3, 60200 Brno
IČ: 71948627